• Košík je zatím prázdný.
 • Košík je zatím prázdný.

Dave Hazlehurst

🇨🇿 Jakožto uznávaná autorita v oblasti talent experience a employee engagement je Dave, kterému se přezdívá „Google Dave“, žijící legendou tohoto oboru. Jeho názory a workshopy jsou vyhledávány po celém světě; na seniorních recruiterských konferencích, výstavách a seminářích v Evropě i Americe Dave vždy dokáže strhnout publikum a účastníky nikdy nezklame. Jeho přednášky jsou vždy vtipné, nestydaté a divoké – rozhodně nikdy nejsou nudné! Dave působí jako ředitel v mezinárodně uznávané společnosti Ph.Creative specializující se na employer branding, s kancelářemi v Liverpoolu, Londýně i New Yorku, a stará se o působivé portfolio klientů, jimž pomáhá nacházet nové špičkové talenty.

Dave je uznávaný hlavně jako přední světový „thought leader“ v recruitment marketingu, bývá řečníkem na předních recruiterských konferencích po celém světě jako:

 • LinkedIn Talent Connect – Keynote London and Anaheim, California, Vegas
 • LinkedIn Social RecruitIn – Keynote London
 • LinkedIn 100 Summit – San Francisco – ‘bootcamp’ for their top 100 global clients
 • HR Tech – Paris and London
 • REC – London and across the UK
 • Agency and In-House Expo – UK
 • APSCo – across UK
 • SOSU Europe
 • Vodafone – Candidate experience and Pitch workshops for their Global HRD population

Dave je jedinečným řečníkem. Kdo již zažil jeho přednášku, potvrdí, že jeho charismatické vystupování dokáže publikum strhnout. Jeho pohled na digitální marketing se opírá o nejnovější výzkumy v oblasti fungování lidského mozku, lidského rozhodování a zpracování informací, storytellingu a marketingu – tedy oblastmi, které v posledních letech výrazně zasahují do recruitmentu. Dave se může pochlubit velmi úspěšnými náborovými kampaněmi, které vytvářel pro přední světové značky.

Dave je velký nadšenec do digitálního světa a poslední roky sklízí velké uznání v oblasti digitálního marketingu, do kterého vnáší velmi svěží a moderní pohled. Je spoluautorem bestselleru „Getting Goosebumps“, který kritika řadí mezi velmi podařená díla v oblasti práce se zákazníkem. Jeho jedinečný pohled na digitální marketing se opírá hlavně o práci s lidskými emocemi a racionálním myšlením. Právě tyto oblasti dokáže jedinečným způsobem aplikovat do digitálních strategií firem a pomáhá firmám přilákat, zaujmout a získat jejich cílové publikum.

Dave pracuje jako partner ve společnosti Ph. Creative a stará se o působivé portfolio klientů, kterým pomáhá v budovat digitální a marketingové strategie. Mezi firmy, o které se stará, patří přední světové značky jako LinkedIn, Vodafone, Virgin Media, Tesco Opticians, Dulux, Nationwide Building Society nebo BAE, Google, Reed Exhibitions, Insurance Broker Expo and Insurance Age, Legal (Incisive Media – publishers), IMUK.

––––––––––––––––––––––––––––

🇬🇧 As a recognized authority in the field of talent experience and employee engagement, Dave, nicknamed „Google Dave,“ is a living legend in this industry. His opinions and workshops are sought after worldwide; at senior recruiter conferences, exhibitions, and seminars in Europe and America, Dave always manages to captivate the audience and never disappoints participants. His lectures are always witty, bold, and wild – certainly never boring! Dave serves as a director at the internationally acclaimed company Ph.Creative, specializing in employer branding, with offices in Liverpool, London, and New York. He takes care of an impressive portfolio of clients, helping them find top talents.

Dave is primarily acknowledged as a leading global thought leader in recruitment marketing and often speaks at top recruiter conferences worldwide, such as:

 • LinkedIn Talent Connect – Keynote London and Anaheim, California, Vegas
 • LinkedIn Social RecruitIn – Keynote London
 • LinkedIn 100 Summit – San Francisco – ‚bootcamp‘ for their top 100 global clients
 • HR Tech – Paris and London
 • REC – London and across the UK
 • Agency and In-House Expo – UK
 • APSCo – across the UK
 • SOSU Europe
 • Vodafone – Candidate experience and Pitch workshops for their Global HRD population

Dave is a unique speaker. Anyone who has experienced his lecture will confirm that his charismatic presence can captivate the audience. His perspective on digital marketing is based on the latest research in human brain functioning, decision-making and information processing, storytelling, and marketing – areas that have significantly influenced recruitment in recent years. Dave can boast of highly successful recruitment campaigns created for leading global brands.

Dave is a passionate enthusiast of the digital world and has gained significant recognition in the field of digital marketing in recent years, bringing a fresh and modern perspective to it. He is a co-author of the bestseller „Getting Goosebumps,“ which critics consider a highly successful work in customer engagement. His unique approach to digital marketing relies primarily on working with human emotions and rational thinking. It is precisely these areas that he can uniquely apply to companies‘ digital strategies, helping them attract, engage, and win over their target audience.

Dave works as a partner at Ph. Creative, overseeing an impressive portfolio of clients and assisting them in building digital and marketing strategies. Among the companies he works with are leading global brands such as LinkedIn, Vodafone, Virgin Media, Tesco Opticians, Dulux, Nationwide Building Society, BAE, Google, Reed Exhibitions, Insurance Broker Expo and Insurance Age, Legal (Incisive Media – publishers), IMUK.

Webová stránka

https://www.ph-creative.com/