Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek na akci Evolve! Summit 2017 prostřednictvím internetového prodeje společností Engage Advisory s.r.o.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Společnost Engage Advisory s.r.o., se sídlem Jakubské náměstí 580/4, Brno 602 00, IČ: 05433762, DIČ: CZ05433762, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka: C95319 dále také jen „Společnost“, vydává tyto obchodní podmínky. Obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na akci Evolve! Summit, konající se 8. a 9. listopadu 2017 v Brně.

II. PRODEJ VSTUPENEK

 1. Společnost činí prostřednictvím svých webových stránek výzvu k podávání návrhů na uzavření smlouvy o koupi vstupenek na výše specifikovanou vzdělávací akci. Ustanovení § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ), se nepoužije.
 2. Zájemce o koupi vstupenky (dále jen „Navrhovatel“) podává objednávkou uskutečněnou prostřednictvím internetového rozhraní Společnosti, dostupného ze stránek www.evolvesummit.cz, návrh na uzavření smlouvy o koupi vstupenek na výše specifikovanou vzdělávací akci (dále také jen „Objednávka vstupenek“).
 3. Objednávkou vstupenek dává Navrhovatel souhlas s těmito obchodními podmínkami a s podmínkami uvedenými na webové stránce www.evolvesummit.cz. Tyto obchodní podmínky tvoří dle § 1751 odst. 1 NOZ součást obsahu smlouvy.
 4. Kupní smlouva o prodeji vstupenek je uzavřena akceptací Objednávky vstupenek Společností, a to zasláním e-mailu s potvrzením ze strany Společnosti na e-mailovou adresu uvedenou Navrhovatelem v Objednávce vstupenek.
  a) Všechny typy vstupenek jsou nepřenosné a vázané na konkrétní jméno, platí tedy pouze na jméno držitele vstupenky.
 5. Na místě konání pak objednatel obdrží oproti osobnímu registračnímu kódu, vstupní kartu.
 6. S ohledem na charakter a cenu akce se Navrhovatel považuje za profesionála a nepovažuje se za spotřebitele ve smyslu § 419 NOZ. Tudíž se neuplatní ustanovení na ochranu spotřebitele, zejména ustanovení § 1810 a násl. NOZ.
 7. Kupní cenu je možno zaplatit online platební kartou nebo převodem z účtu na základě vystavené faktury. V případě platby převodem je splatnost kupní ceny 15 dnů od data vystavení faktury. Pokud cena vstupenky nebude uhrazena ve stanované lhůtě, nárok na vstupenku zaniká.

Do 31.7. 2017 je cena jedné vstupenky na jeden den 4.000 Kč bez DPH a cena jedné vstupenky na dva dny 6.500 Kč bez DPH, od 1.8.2017 cena jedné vstupenky na jeden den 6.000 Kč bez DPH a cena jedné vstupenky na dva dny 9.500 Kč bez DPH.

Zaplacená částka za vstupenky se vrací pouze při nemožnosti účasti Účastníka na akci, a to při uplatnění tohoto práva u Společnosti nejpozději do 8. října 2017. Později se zaplacená částka za vstupenky nevrací a je možná pouze změna účastníka podle čl. IV. II těchto obchodních podmínek.

Program, obsah a rozsah akce uvedený na webové stránce www.evolvesummit.cz. je informativního charakteru; za podstatnou vlastnost Akce Společnost i Navrhovatel považují její obsahové zaměření na recruitment a sourcing v regionu CEE a pro koupi vstupenek a uzavření smlouvy pro ně nejsou podstatnými konkrétní osoby přednášejících, délka či obsah jednotlivých příspěvků. Společnost si vyhrazuje právo na změnu Akce, a to v odůvodněných případech změnu data, času, místa, doby trvání, přednášejících či ostatních vlastností Akce a zavazuje se Navrhovatele o tomto informovat prostřednictvím emailu nebo jiným vhodným způsobem. V případě výše uvedených změn vlastností Akce se cena vstupenek ani obsah uzavřené smlouvy nemění.

III. OBJEDNÁVKA VSTUPENEK PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉ STRÁNKY

Za účelem objednávky vstupenek je nutné uvést a odeslat všechna data potřebná pro provedení rezervace vstupenek a následně zaplatit příslušnou částku dle pokynů objednávkového systému.
Vstupenka je vázána na účastníka, fyzickou osobu, uvedenou Navrhovatelem v Objednávce vstupenky. Účastníka lze na žádost změnit, nejvýše však jednout. Žádost o změnu účastníka je možno bezplatně podat nejpozději dne 6. listopadu 2017.

IV. OSOBNÍ ÚDAJE

Osobními údaji se rozumí informace o zákazníkovi, na základě kterých jej lze přímo či nepřímo identifikovat. Společnost shromažďuje a uchovává zákazníkem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti. Společnost prohlašuje, že chrání osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel vstupenek tímto dává souhlas ke zpracování svých osobních údajů Společností.

V. REKLAMAČNÍ ŘÁD

V případě reklamace Navrhovatel zasílá reklamaci e-mailem (info@evolvesummit.cz) nebo poštou na adresu Společnosti.

Reklamaci nelze uplatnit na vstupenky v řádném termínu zakoupeny a uhrazeny.

Navrhovatel bude v rámci reklamačního řízení informován výhradně e-mailem. Reklamace se vyřizuje do 30 dnů od přijetí reklamačního.

VI. ÚČINNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

 1. Pokud by se stalo některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.
 2. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.února 2017.
 3. Ukončením této smlouvy není dotčena platnost kteréhokoliv ustanovení této smlouvy, jež má výslovně či ve svých následcích působit při nebo po ukončení této smlouvy.
 4. Tyto obchodní podmínky jsou sepsány v jazyce českém a anglickém. Pro interpretaci těchto obchodních podmínek pro případ odlišnosti jazykových verzí jsou závazné podmínky české.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Závazky Společnosti vůči Navrhovatelům stejně jako případné nároky Navrhovatelů vůči Společnosti se promlčují ve lhůtě jednoho roku.
 2. Znění obchodních podmínek je Společnost oprávněna měnit či doplňovat v nezbytném rozsahu zejména z důvodů změny okolností souvisejících s pořádáním Akce či změny okolností vzniklých na straně Společnosti, s čímž vyslovuje Navrhovatele svůj předchozí souhlas. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá v souladu se stávajícími obchodnímu podmínkami. O změně obchodních podmínek Společnost navrhovatele vhodným způsobem informuje.
 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.
 4. Pro případ mezinárodního prvku se jako právo rozhodné pro spory vzniklé v souvislosti s těmito obchodními podmínkami a smluvních vztahů na základě nich uzavřených sjednává právo české. Soudy příslušné pro rozhodování sporů mezi smluvními stranami jsou soudy české.

 

V Brně 1. Února 2017